תנאי שימוש - מלון רוטשילד פרימיום בשדרות רוטשילד תל אביב אֵזוֹר תֹּכֶן מֶרְכָּזִי הַזְמָנָה אוֹנְלַיְן רֹאשׁ אֲתָר סְגִיר אֲתָר

תנאי השימוש:

1.1 אתר האינטרנט: www.the-rothschild-hotel.co.il הינו האתר הרשמי של: חברת מלון רוטשילד בע"מ (להלן: החברה).

1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.

1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות:

2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. 2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי יתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.

2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהיא. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

2.5 החברה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן ע"י החברה והן ע"י צד שלישי.

2.6 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

2.7 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.8 החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח:

3.1 כללי: 3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.2 הזמנת החדר/אירוח במלון רוטשילד אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו: 03-9578888 / 054-9226424 – או – במייל info@rothschild-hotel.co.il – או – באמצעות אתר זה.

3.1.3 כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס אשראי.

3.2 פרטי רוכש השירותים: 3.2.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, ידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת האירוח, תאריך, מספר מיטות וכל רכוש אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר ו/או באחריות כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

3.3 אופן ההזמנה: 3.3.1 המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי. 3.3.2 לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.

3.3.3 הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון לשם אישור על ביצוע ההזמנה. פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה. במידה והתבצעה הזמנה ללא אפשרות ביטול, כרטיס אשראי יחויב במועד ההזמנה. במידה והתבצעה הזמנה עם אפשרות ביטול, חיוב כרטיס האשראי יבוצע בעת ההגעה למלון בפועל- טרם ההגעה למלון ילקח אישור בהזמנות בהתאם לטווח הזמן בו לא ניתן לבטל הזמנה זו

4. תנאים והגבלות:

4.1 המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, מיועדים לישראלים בלבד.

4.2 למזמינים, תתאפשר הזמנת חדר דרך האתר בשקלים או בדולרים, על פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על פי השער היציג הידוע ביום התשלום, כפי שנקבע על ידי בנק ישראל.

4.3 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

4.4 החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.

4.5 החברה רשאית לסגור את האתר, לשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

4.6 מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר/אירוח הינו על בסיס זמינות ומקום פנוי בלבד.

4.7 הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנות ו/או לבטלן, מסיבות השמורות עימה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.8 הזמנות קבוצתיות – עבור הזמנות לקבוצה, רשאי המלון לפעול על פי מדיניות שונה מדיניות ולהכיל תוספות מיוחדות ותנאי ביטול/שינוי ייעודיים לכל קבוצה וקבוצה.

4.9 אין כפל מבצעים.

4.10 שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 12:00, ביום העזיבה. הגעה מוקדמת למלון ו/או עזיבה מאוחרת את המלון, כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

4.11 המלון מארח ילדים מגיל 10 בלבד.

4.12 הזמנת חדר/אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים, מעל גיל 18 בלבד.

4.13 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

4.14 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון. 4.15 ט.ל.ח 4.16 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

5. מדיניות ביטול הזמנות:

5.1 הזמנות ללא אפשרות ביטול – הזמנות אלו לא ניתנות לביטול, החזר כספי או שינוי.

5.2 הזמנות עם אפשרות ביטול – במידה וההזמנה בוטלה או שונתה עד 72 שעות ( שלושה ימים) לפני מועד ההגעה, לא תחויב בדמי ביטול . ההזמנה תחויב בדמי ביטול במקרה של אי-הופעה או אם ההזמנה בוטלה או השתנתה בתוך 72 שעות (שלושה ימים) ממועד ההגעה .

5.3 הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנות ו/או לבטלן, מסיבות השמורות עימה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.4 הזמנות קבוצתיות – עבור הזמנות לקבוצה, רשאי המלון לפעול על פי מדיניות שונה ולהכיל תוספות מיוחדות ותנאי ביטול/שינוי ייעודיים לכל קבוצה וקבוצה.

6. מועדון אחוות רוטשילד:

מועדון אחוות רוטשילד הינו מועדון חברים, המבוסס על אורחי בית המלון אשר אהבו את השהות, הפעילות והאווירה במלון ושבים למלון לעיתים תכופות וקבועות. המועדון מספק לחברים בו הטבות, בעת ביצוע הזמנות לשהות או בעת ביצוע פעילויות ואירועים כלשהם במלון. הפעילות העתידית של המועדון, תאפשר לחבריו לצד פעילות יחודית ומהנה, מעורבות בשיפור פני החברה הישראלית, ברוחו של הברון רוטשילד וכן, סיוע ביצירת תנאים שיאפשרו לאוכלוסיות מתקשות, ליצור לעצמן עתיד כלכלי טוב יותר. תנאי החברות ב"אחוות רוטשילד", על פי התקנון ובהתאם לאמור בתקנון, הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל חבר ו/או לבטל את השתתפות כל חבר במועדון אחוות רוטשילד וזאת במקרה בו אותו אדם או קבוצת אנשים, יפעלו שלא בהתאם להנחיות הנהלת המלון ו/או צוות עובדי המלון ו/או במקרה בו פעילותם של אותם אנשים תפגע או תזיק למלון ו/או למתקניו ו/או לאורחי המלון. הנהלת המלון תהיה בעלת זכות בלעדית ובעלת שיקול דעת בלעדי, לקבל או להסיר ממועדון אחוות רוטשילד כל אדם וזאת בהתאם לשיקול דעת הנהלת המלון ומבלי שהנהלת המלון תצטרך לנמק או להסביר את החלטתה לכל גורם כלשהו.

תנאי שימוש

מלון רוטשילד - החדרים

תנאי השימוש:

1.1 אתר האינטרנט: www.the-rothschild-hotel.co.il הינו האתר הרשמי של: חברת מלון רוטשילד בע"מ (להלן: החברה).

1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.

1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות:

2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. 2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי יתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.

2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהיא. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

2.5 החברה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן ע"י החברה והן ע"י צד שלישי.

2.6 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

2.7 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.8 החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח:

3.1 כללי: 3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.2 הזמנת החדר/אירוח במלון רוטשילד אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו: 03-9578888 / 054-9226424 – או – במייל info@rothschild-hotel.co.il – או – באמצעות אתר זה.

3.1.3 כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס אשראי.

3.2 פרטי רוכש השירותים: 3.2.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, ידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת האירוח, תאריך, מספר מיטות וכל רכוש אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר ו/או באחריות כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

3.3 אופן ההזמנה: 3.3.1 המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי. 3.3.2 לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.

3.3.3 הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון לשם אישור על ביצוע ההזמנה. פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה. במידה והתבצעה הזמנה ללא אפשרות ביטול, כרטיס אשראי יחויב במועד ההזמנה. במידה והתבצעה הזמנה עם אפשרות ביטול, חיוב כרטיס האשראי יבוצע בעת ההגעה למלון בפועל- טרם ההגעה למלון ילקח אישור בהזמנות בהתאם לטווח הזמן בו לא ניתן לבטל הזמנה זו

4. תנאים והגבלות:

4.1 המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, מיועדים לישראלים בלבד.

4.2 למזמינים, תתאפשר הזמנת חדר דרך האתר בשקלים או בדולרים, על פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על פי השער היציג הידוע ביום התשלום, כפי שנקבע על ידי בנק ישראל.

4.3 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

4.4 החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.

4.5 החברה רשאית לסגור את האתר, לשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

4.6 מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר/אירוח הינו על בסיס זמינות ומקום פנוי בלבד.

4.7 הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנות ו/או לבטלן, מסיבות השמורות עימה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.8 הזמנות קבוצתיות – עבור הזמנות לקבוצה, רשאי המלון לפעול על פי מדיניות שונה מדיניות ולהכיל תוספות מיוחדות ותנאי ביטול/שינוי ייעודיים לכל קבוצה וקבוצה.

4.9 אין כפל מבצעים.

4.10 שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 12:00, ביום העזיבה. הגעה מוקדמת למלון ו/או עזיבה מאוחרת את המלון, כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

4.11 המלון מארח ילדים מגיל 10 בלבד.

4.12 הזמנת חדר/אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים, מעל גיל 18 בלבד.

4.13 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

4.14 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון. 4.15 ט.ל.ח 4.16 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

5. מדיניות ביטול הזמנות:

5.1 הזמנות ללא אפשרות ביטול – הזמנות אלו לא ניתנות לביטול, החזר כספי או שינוי.

5.2 הזמנות עם אפשרות ביטול – במידה וההזמנה בוטלה או שונתה עד 72 שעות ( שלושה ימים) לפני מועד ההגעה, לא תחויב בדמי ביטול . ההזמנה תחויב בדמי ביטול במקרה של אי-הופעה או אם ההזמנה בוטלה או השתנתה בתוך 72 שעות (שלושה ימים) ממועד ההגעה .

5.3 הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנות ו/או לבטלן, מסיבות השמורות עימה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.4 הזמנות קבוצתיות – עבור הזמנות לקבוצה, רשאי המלון לפעול על פי מדיניות שונה ולהכיל תוספות מיוחדות ותנאי ביטול/שינוי ייעודיים לכל קבוצה וקבוצה.

6. מועדון אחוות רוטשילד:

מועדון אחוות רוטשילד הינו מועדון חברים, המבוסס על אורחי בית המלון אשר אהבו את השהות, הפעילות והאווירה במלון ושבים למלון לעיתים תכופות וקבועות. המועדון מספק לחברים בו הטבות, בעת ביצוע הזמנות לשהות או בעת ביצוע פעילויות ואירועים כלשהם במלון. הפעילות העתידית של המועדון, תאפשר לחבריו לצד פעילות יחודית ומהנה, מעורבות בשיפור פני החברה הישראלית, ברוחו של הברון רוטשילד וכן, סיוע ביצירת תנאים שיאפשרו לאוכלוסיות מתקשות, ליצור לעצמן עתיד כלכלי טוב יותר. תנאי החברות ב"אחוות רוטשילד", על פי התקנון ובהתאם לאמור בתקנון, הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל חבר ו/או לבטל את השתתפות כל חבר במועדון אחוות רוטשילד וזאת במקרה בו אותו אדם או קבוצת אנשים, יפעלו שלא בהתאם להנחיות הנהלת המלון ו/או צוות עובדי המלון ו/או במקרה בו פעילותם של אותם אנשים תפגע או תזיק למלון ו/או למתקניו ו/או לאורחי המלון. הנהלת המלון תהיה בעלת זכות בלעדית ובעלת שיקול דעת בלעדי, לקבל או להסיר ממועדון אחוות רוטשילד כל אדם וזאת בהתאם לשיקול דעת הנהלת המלון ומבלי שהנהלת המלון תצטרך לנמק או להסביר את החלטתה לכל גורם כלשהו.

הזמינו עכשיו

הרשמו לניוזלטר שלנו

הרשמו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים ומבצעים ישירות למייל שלכם

HERE_PUT_A_PLACEHODLER_OR_LEAVE_EMPTY

Dear guests,

Due to the Corona Pandemic we were forced to reduce our services, especially in the Food and Beverages department.

Breakfast: We prepared a list of suggestions for breakfasts in Tel Aviv, close to the Hotel.
Bar services, minibars and room service will be resolved soon.

We are striving to get back to our standards, efforts are being made and we believe our goals will be met soon.